زائرسرای بانک مرکزی در مشهد

درب اتوماتیک

اجرای درب اصلی زائرسرای بانک مرکزی در مشهد به صورت اتوماتیک شیشه‌ای

×